Kodeks etyczny ICF

Preambuła

Celem ICF jest utrzymywanie i promowanie najwyższych standardów w coachingu. Dlatego ICF oczekuje od wszystkich swoich członków i akredytowanych coachów (coachów, mentor-coachów, superwizorów coachingu, trenerów coachingu czy studentów) przestrzegania zasad etycznego postępowania: posiadania, rozwijania i skutecznego integrowania Kluczowych Kompetencji ICF w swojej pracy.

W zgodzie z kluczowymi wartościami ICF i z definicją coachingu ICF, Kodeks etyczny ICF został stworzony, aby dawać odpowiednie wskazówki, wskazywać standardy postępowania i zakresy odpowiedzialności obowiązujące wszystkich członków ICF i akredytowanych coachów ICF, którzy zobowiązują się przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Etycznego ICF:

Część pierwsza: Definicje

Coaching: Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Profesjonalny coach ICF: Profesjonalny coach ICF zgadza się stosować Kluczowe Kompetencje ICF oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF

Profesjonalna relacja coachingowa: Profesjonalna relacja coachingowa ma miejsce, gdy coaching odbywa się na podstawie umowy lub kontraktu, który określa powinności każdej ze stron.

Role w relacji coachingowej: W celu doprecyzowania ról występujących w relacji coachingowej często konieczne jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy klientem i sponsorem. W większości przypadków klient i sponsor to ta sama osoba i wtedy określana jest jako Klient. Jednak dla celów identyfikacji, ICF definiuje te role następująco:

Klient: Klientem jest osoba, która jest coachowana.

Sponsor: Sponsorem jest podmiot (oraz jego reprezentanci), który płaci lub zapewnia dostarczenie usług coachingowych. W każdym przypadku kontrakt lub umowa na usługi coachingowe powinny jednoznacznie określać prawa, role i zakres odpowiedzialności zarówno klienta, jak i sponsora, w przypadku jeśli nie są tą samą osobą.

Student: Studentem jest ktoś, kto jest uczestnikiem szkolenia coachingowego lub ktoś, kto pracuje z superwizorem coachingu, mentor-coachem lub trenerem coachingu, aby nauczyć się procesu coachingu lub poprawić i rozwinąć swoje umiejętności coachingowe.

Konflikt interesów Sytuacja, kiedy osobisty interes coacha jest na tyle istotny, że narusza obiektywizm niezbędny w pracy profesjonalnego coacha.

Część druga: Standardy Postępowania Etycznego ICF

Sekcja 1. Ogólne zasady profesjonalnego postępowania.

Jako coach:

 1. Będę postępować w zgodzie z Kodeksem Etycznym ICF we wszystkich działaniach, w tym związanych ze szkoleniami coachingowymi, z mentoringiem i superwizją coachingową.
 2. Zobowiązuję się podejmować odpowiednie działania w stosunku do coachów, trenerów coachingu czy mentor-coachów i/lub będę zawiadamiać ICF o jakimkolwiek naruszeniu czy możliwym naruszeniu etyki, kiedy tylko zdam sobie z tego sprawę, niezależnie czy to będzie dotyczyło mnie czy innych.
 3. Będę informować innych, w tym organizacje, pracowników, sponsorów, coachów i innych, którzy mogliby potrzebować takiej informacji o odpowiedzialności wynikającej z niniejszego Kodeksu.
 4. W zawodowej działalności nie będę stosować żadnej formy dyskryminacji dotyczącej wieku, rasy, płci, orientacji seksualnej, pochodzenia, religii, narodowości, czy niepełnosprawności.
 5. Jako coach będę w komunikacji ustnej i pisemnej precyzyjnie i zgodnie z prawdą informować o tym, co oferuję jako coach, o zawodzie coacha i o ICF.
 6. Będę precyzyjnie i zgodnie ze stanem faktycznym przedstawiać moje kwalifikacje coacha, moją wiedzę specjalistyczną, doświadczenie, certyfikaty i akredytacje ICF.
 7. Będę doceniać i szanować wysiłki i wkład innych osób oraz nie będę przedstawiać ich jako własne. Mam świadomość, iż złamanie tego standardu może być podstawą do zastosowania wobec mnie środków prawnych.
 8. Zawsze będę się starać rozpoznawać kwestie personalne, które mogą powodować konflikt interesów, kolidować lub negatywnie wpływać na mój coaching lub profesjonalną relację coachingową. Kiedy fakty i okoliczności będą tego wymagać, niezwłocznie poszukam profesjonalnej pomocy i określę działania, które należy podjąć, włącznie z rozważeniem, czy odpowiednie będzie zawieszenie lub zakończenie moich relacji coachingu.
 9. Uznaję, że Kodeks etyczny ma zastosowanie w mojej relacji coachingowej z klientem, osobami coachowanymi, studentami, mentorowanymi i superwizowanymi.
 10. Będę kompetentnie i uczciwie przeprowadzać i przygotowywać sprawozdania z badań, postępując zgodnie z przyjętymi standardami naukowymi i stosownymi wytycznymi. Moje badania będą prowadzone po uzyskaniu niezbędnej zgody lub przyzwolenia zaangażowanych osób, z zastosowaniem metod, które będą chronić uczestników przed ewentualnymi szkodami. Wszystkie działania związane z badaniami będą wykonywane zgodnie z przepisami kraju, w którym będą prowadzone.
 11. Będę utrzymywać, przechowywać i usuwać wszelkie zapisy, w tym pliki elektroniczne, utworzone podczas mojej praktyki coachingowej w sposób właściwy dla zachowania poufności, bezpieczeństwa i prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 12. Będę korzystać z informacji kontaktowych (adresy e-mail, numery telefonów itd). Członków ICF jedynie w taki sposób i w takim zakresie, w jakim upoważnia mnie do tego ICF.

  Sekcja 2: Konflikty interesów

Jako coach:

 1. Będę szczególnie wrażliwy na konflikty interesów lub możliwość powstawania potencjalnego konfliktu interesów i otwarcie ujawnię każdy taki konflikt. Kiedy wystąpi taki konflikt interesów, zaproponuję wycofanie się.
 2. Jasno określę role coachów wewnętrznych, wyznaczę granice i przeanalizuję z interesariuszami konflikty interesów mogące zaistnieć pomiędzy coachingiem, a innymi rolami funkcyjnymi w organizacji.
 3. Ujawnię klientowi oraz jego sponsorowi informację o całym przewidywanym, pochodzącym od innych osób wynagrodzeniu, które mogę zapłacić albo otrzymać za polecenie klienta.
 4. Będę szanować partnerską relację coach/klient, niezależnie od formy wynagrodzenia.

  Sekcja 3: Profesjonalne postępowanie wobec klientów

Jako coach:

 1. Będę etycznie i zgodnie z moją wiedzą informować potencjalnego klienta o potencjalnej wartości procesu coachingu lub/i o mnie jako o coachu.
 2. Przed pierwszą sesją lub w jej trakcie z wyczuciem i uważnością wyjaśnię i postaram się zapewnić, aby mój klient i sponsor zrozumieli charakter coachingu, granice poufności, uzgodnienia finansowe i inne warunki kontraktu lub umowy dotyczącej coachingu.
 3. Będę mieć z klientami i sponsorami jasne umowy lub kontrakty przed rozpoczęciem relacji coachingowej i będę ich przestrzegać. Umowa będzie dotyczyła wszystkich ról, zakresów odpowiedzialności i praw wszystkich zaangażowanych stron.
 4. Będę odpowiedzialny/-a za wyznaczanie jasnych, odpowiednich i wrażliwych na kulturę granic decydujących o potencjalnych interakcjach i kontakcie fizycznym czy innych pomiędzy mną a klientem lub sponsorem.
 5. Będę wystrzegać się wszelkich seksualnych czy miłosnych relacji ze swoimi aktualnymi klientami, sponsorami, studentami oraz osobami mentorowanymi czy superwizowanymi. Ponadto będę uważny/a na możliwość potencjalnej relacji intymnej pomiędzy stronami, uwzględniając w tym moich pracowników czy asystentów. Podejmę właściwe działania aby rozwiązać problem lub anulować podjęte zobowiązanie, mając na celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.
 6. Będę szanować prawo klienta do zakończenia procesu coachingu w jego dowolnym momencie z zastrzeżeniem zapisów umowy lub kontraktu. Będę uważny/-a na wskazówki świadczące o tym, że relacja coachingu przestaje przynosić mojemu klientowi korzyści.

  Sekcja 4: Poufność/Prywatność

Jako coach:

 1. Będę ściśle przestrzegać poufności informacji pochodzących od mojego klienta i sponsora, chyba że prawo będzie wymagało ujawnienia tych informacji.
 2. Będę posiadał jasno określone umową warunki, na jakich zasadach informacje o coachingu będą wymieniane pomiędzy coachem, klientem i sponsorem.
 3. Występując w roli coacha, mentor coacha, superwizora czy trenera, będę mieć jasne uzgodnione tak z klientem jak sponsorem, studentem czy osobą mentorowana lub superwizowaną, warunki przy których poufność może nie być zachowana (np. nielegalna działalność, nakaz sądowy czy wezwanie się do stawiennictwa pod groźbą kary; bezpośrednie lub prawdopodobne ryzyko zagrożenia dla siebie czy innych; itp). i upewnię się, że zarówno klient, jak i sponsor, student, mentorowany czy superwizowany dobrowolnie i w pełni świadomie zgadzają się na piśmie na takie ograniczenia poufności.
 4. Tam, gdzie mam uzasadnione powody wierzyć, że zachodzą odpowiednie okoliczności, będę musiał/-a zgłosić sprawę odpowiednim władzom.
 5. Będę wymagać, aby wszyscy moi współpracownicy zaangażowani w obsługę klienta przestrzegali punktu 26, Sekcji 4 Kodeksu etycznego ICF o Zachowaniu Poufności/Prywatności oraz innych mających zastosowanie sekcji Kodeksu Etyki.

  Sekcja 5: Stały rozwój

Jako coach:

 1. Uznaję potrzebę stałego rozwoju moich umiejętności zawodowych.

  Część trzecia: Zobowiązania Etyczne ICF:

Jako coach ICF, przyjmuję do wiadomości i zgadzam się przestrzegać swoich etycznych i prawnych zobowiązań w stosunku do moich klientów i sponsorów, kolegów i ogólnie do społeczeństwa. Zobowiązuję się stosować Kodeks Etyki ICF oraz jego standardy w stosunku do wszystkich, dla których jestem coachem, nauczycielem, mentorem i superwizorem.

Jeśli naruszę niniejsze Zobowiązanie Etyczne lub którąkolwiek część Kodeksu Etycznego ICF, zgadzam się na to, iż ICF może według własnego uznania uznać mnie odpowiedzialnym za to zachowanie. Ponadto Zgadzam się, iż moja odpowiedzialność w stosunku do ICF za jakiekolwiek wykroczenia może obejmować sankcje, takie jak utratę mojego członkostwa w ICF lub mojej akredytacji ICF.

Źródło: icf.org.pl 


AKADEMIA ZDROWIA Ukryte Skrzydła
tel. 531 519 138
weronikakapri@interia.pl